بِهـ ,کِهـ ,کِهـ اَصلاً ,کِسآاایـی کِهـ ,کِهـ بِهـ

هِمیشِهـ ... [ اَشکِـ ] اُونـآااایـی رُو کِهـ بِهـ [ فِکـرِمُونْـ ] هَستَنـْ ، [ دَر میاآااریمْـ ] ... هَمیشِهـ وـآااسِهـ کِساااایـی کِهـ بِهـ [ فِکرِمُونْـ ] نیستَنْـ ، [ اَشکْـ ] میریـزیمْـ !!! هَمیشِهـ بِهـ کِسآاایـی کِهـ اَصلاً بِهـ [ یاااادِمُونْـ نیستَنـد ] ، [ فِکـر مـی کُنیمْـ ] ... وَ هَمیشِهـ کِسآاایـی کِهـ اَصلاً [ فِکـرِشَمْـ نِمیکُنیمْـ ] ... [ بِهـ یااادِمُونَـنْ ] ... عَجیبِهـ ... وَلـی اینْـ [ حَقیقَتِهـ زِندِگیِهـ ]

 

منبع اصلی مطلب :
برچسب ها : بِهـ ,کِهـ ,کِهـ اَصلاً ,کِسآاایـی کِهـ ,کِهـ بِهـ
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه :